Input Center: Database Services Example

CLIENT: Harvard & Tufts Universities Perseus Project
LOCATION:USA
INPUT SOURCE:Scanned image
OUTPUT FORMAT:Greek language in beta set code
COMMENT:With the proper software the example below appears as Greek text.
Greek Text Image
Output example:
*(/oti tou\s para\ tou\s no/mous a)/rcantas kate/lu-
san, dia\ tou=t' au)tou/s fhsin o/ poihth\s timhqh=nai.
e)/naulon ga\r h)=n e)/ti to/te pa=sin, o(/ti thnikau=ta o(
dh=mos katelu/qh, ! e)peidh/ tines ta\s grafa\s tw=n
parano/mwn a)nei=lon. kai\ ga/r toi, w)s e)gw\ tou=
patro\s tou= e)mautou= e)punqano/mhn, o(/s e)/th biou\s
e)nenh/konta kai\ pe/nte e)teleu/thsen, a(pa/ntwn meta-
sxw\n tw=n po/nwn th=| po/lei, ou(/s
: polla/kis pro\s
e)me\ diech/|ei e)pi\ sxolh=s: e)/fh ga/r, (/ote a)rti/ws
katelhlu/qei o( dh=mos, ei)/ tis ei)si/oi grafh\ para-
no/mwn ei)s dikasth/rion, ei)=nai o(/moion to\ o)/noma kai/
to\ e)/rgon. ti/ ga/r e)stin a)nosiw/teron a)ndro\s
para/noma le/gontos kai\ pra/ttontos
: kai\ th\n
a)kro/asin, w(s e)kei=nos a)ph/ggellen, ou) to\n au)to\n
tro/pon e)poiou=nto w(/sper nu=n gi/gnetai, a)ll' h)=san
polu\ xalepw/teroi oi( dikastai\ toi=s ta\ para/noma
gra/fousin au)tou= tou= kathgo/rou, kai\ polla/kis
a)nepo/dizon to\n grammate/a kai\ e)ke/leuon pa/lin


Go Back
Main
Services
Examples
Contact
©1999 Input Center, Inc.
Revised 11/14/2006.
Design by TBID